Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

I. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:

a. umożliwienie zawierania Umów w Sklepie
b. umożliwienie zakładania kont Użytkowników w Sklepie
c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów

2. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail:
austeria@austeria.pl
Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

4. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:

– za pośrednictwem Strony internetowej: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

2. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie.

3. W Zamówieniu Użytkownik:

– określa zamawiane Towary, w tym ich ilość:
– podaje Sprzedawcy Dane;
– określa sposób płatności oraz przesyłki;
– zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy ”.

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia. Po otrzymaniu Potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy.

5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. W przypadku braku dostępności lub czasowej niedostępności Towaru Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem na adres e-mail lub drogą telefoniczną celem rozwiązania tej sytuacji.

7. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:

– przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);
– na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);
– poprzez system dotpay- przelewem ekspresowym lub kartą kredytową

KLEZMERHOJS Sp z o.o.
31-053 Kraków ul. Szeroka 6
NIP 677 21 18 012 , REGON 357047580
Bank Polska Kasa Opieki SA
32 1240 4650 1111 0010 4369 6018
KRS 0000147403 , www.austeria.pl

4. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy zapłaty przelewem (poprzez systemy dotpay lub przelewem tradycyjnym) Sprzedawca oczekuje na wpłatę 14 dni od daty złożenia zamówienia. Po upłynięciu tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

5. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje fakturę VAT.

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie do 7 dni ( ze wzgęldu na stan epidemiczny) roboczych od dnia jego Złożenia. Sprzedawca dołoży starań, aby Towar został wydany Użytkownikowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

2. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia.

3. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej zgodnie z wyborem Użytkownika, wskazanym przez Użytkownika.

4. Koszty przesyłki

W wypadku zamówienia płatnego przelewem, bądź za pomocą dotpay, o wartości powyżej 50 zł koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

W pozostałych przypadkach opłaty wynoszą:
• 11 zł – paczka

W wypadku zamówienia płatnego za pobraniem o wartości powyżej 50 zł koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

W pozostałych przypadkach opłaty wynoszą:
• 16,00 zł paczka

5. Wysyłka zagraniczna

W przypadku wysyłki zagranicznej, koszt takiej wysyłki ponosisz samemu. Taki koszt jest kalkulowany indywidualnie zgodnie z cennikiem poczty Polskiej, na podstawie wagi zamówienia, oraz kraju adresata.

 

 

 

V. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

(a) w którym konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie Towaru – w przypadku umów sprzedaży

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu na adres e-mail: austeria@austeria.pl

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przed konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy na adres:
Wydawnictwo Austeria
Szeroka 6, 31-053 Kraków, Polska
, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument powinien dostarczyć Towar w ten sposób, by nie został on zniszczony.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

VI. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania.

Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

2. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

 

VII. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Towaru.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Sprzedawcy, tj Wydawnictwo Austeria Szeroka 6, 31-053 Kraków, Polska, wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem na odwrocie faktury (np. brak stron, niezadrukowane strony, uszkodzenia w transporcie lub doręczona osobiście.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika drogą mailową lub telefonicznie .

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2. Dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.